Privacy

PRIVACY POLICY - GDPR

PRIVACY POLICY (GDPR):


JDD KINE:  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

JDD KINE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


JDD KINE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door JDD KINE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces


Welke persoonsgegevens zijn dit?

– Voornaam
– Familienaam
– Adres

– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Rijksregisternummer– Mutualiteitsgegevens


Deze kunnen aangevuld worden ifv het lestel met sport, hobby en beroepssituatie.

En verder houden we ook eventuele familiale relaties bij tussen patiënten.
Uw persoonsgegevens worden door JDD KINE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de behandelingsduur en de wettelijke bewaartermijn.

Bij de kinesitherapeut is dit in een erkend softwarepakket, Compufit, welke beveiligd is door een steeds wisselend token.


Privacy Policy – ifv GDPR

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners


Persoonsgegevens van zorgverleners worden door JDD KINE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling, met als doel bij verwijzing (naar arts, verzekering of mutualiteit)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JDD KINE de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Achternaam

– E-mailadres
– Telefoon
– Rijksregisternummer en/of mutualiteitsnummer– Adres


Uw persoonsgegevens worden door JDD KINE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de behandelingsduur van de patiënt en de wettelijke bewaartermijn van gegevens

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door JDD KINE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JDD KINE de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel

– Achternaam
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer– E-mailadres

– ….


Privacy Policy – ifv GDPR

Uw persoonsgegevens worden door JDD KINE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het JDD KINE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens JDD KINE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens


Privacy Policy – ifv GDPR

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens JDD KINE: Vossestraat 93, 1745 Opwijk-Mazenzele

Jonas De Donder Zaakvoerder/ Data Protection Officer 0468007007, Info@jdd-kine.be


Privacy Policy – ifv GDPR

Waar is de praktijk gelegen ? 


Vossestraat 93

1745 Opwijk - Mazenzele


Contact:  0468 / 007.007

Email:  info@jdd-kine.be 

Enkel na afspraak

bekijk de beschikbaarheid in de online agenda


Maandag:        07 - 21u

Dinsdag:           07 - 21u

Woensdag:     07 - 21u

Donderdag:    07 - 21u

Vrijdag:             07 - 18u

Zaterdag:        09 - 13u

Zondag:           Gesloten

Copyright © All Rights Reserved

by JDD Healthcare 2019